Statuten

Home » Bestuurszaken » Statuten

Naam, zetel en duur

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: HELDERSE HISTORISCHE VERENIGING,
hierna te noemen: “de vereniging”.
2. De vereniging is gevestigd te Den Helder.
3. De vereniging is opgericht op een juli negentienhonderd achtentachtig en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen

Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. het beheren, bevorderen en instandhouden van historisch en cultureel erfgoed van de gemeente Den Helder en haar omgeving in de ruimste zin;
b. het wekken van interesse voor de historie van de gemeente Den Helder en haar bewoners;
c. het kritisch volgen van de beleidsplannen van de overheid voor de instandhouding en bewaking van historisch, cultureel erfgoed in roerende en onroerende zaken in de gemeente Den helder en haar omgeving.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het beheren, bevorderen en instandhouden van historisch en cultureel erfgoed van de gemeente Den Helder en haar omgeving in de ruimste zin;
b. het wekken van interesse voor de historie van de gemeente Den Helder en haar bewoners;
c. het kritisch volgen van de beleidsplannen van de overheid voor de instandhouding en bewaking van historisch, cultureel erfgoed in roerende en onroerende zaken in de gemeente Den Helder en haar omgeving.

Geldmiddelen

Artikel 3
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. jaarlijkse contributie van de leden;
b. jaarlijkse bijdragen van donateurs;
c. bijdragen van overheids- en particuliere instellingen;
d. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat nalatenschappen niet worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
e. opbrengsten van publicaties;
f. andere inkomsten en toevallige baten.

Leden

Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden, huisgenootleden en ereleden.
2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die tenminste achttien jaar oud zijn.
3. Huisgenootleden kunnen zijn zij die met een gewoon lid samenwonen. Zij ontvangen geen verenigingsorgaan of convocaties.
4. Ereleden zijn zij die zich jegens bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De benoeming tot erelid geschiedt op voordracht van het bestuur in een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben dezelfde rechten als leden.
5. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden worden daaronder verstaan zowel de gewone leden, de huisgenootleden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.

Aanmelding en toelating

Artikel 5
1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur respectievelijk de door het bestuur daartoe aangewezen functionaris van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier dan wel via de website van de vereniging.
2. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Bij niet-toelating door het bestuur tot lid, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. De algemene vergadering beslist over het instellen casu quo intrekken van een ledenstop.

Einde van het Lidmaatschap

Artikel 6
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. opzegging als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur respectievelijk de door het bestuur daartoe aangewezen functionaris van een ingevuld en ondertekend afmeldingsformulier dan wel via de website van de vereniging.
c. door opzegging namens de vereniging. Deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijne opzichte uit te sluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen twee maanden na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.
9. In het geval genoemd in lid 1 onder c eindigt het lidmaatschap na het verstrijken van de termijn van beroep zonder dat beroep is ingesteld of indien tijdig beroep is ingesteld nadat de algemene vergadering de opzegging door het bestuur schriftelijk heeft bevestigd.

Schorsing

Artikel 7
1. Leden die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, of die zich schuldig maken of hebben gemaakt aan wangedrag tijdens door de vereniging georganiseerde activiteiten, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken.
Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.

Contributie

Artikel 8
1. De gewone leden en de huisgenootleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

Bestuur

Artikel 9
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf (5) leden.
2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste vijf (5) leden.
3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie benoemd. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.
4. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
5. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Zij zijn ten hoogste tweemaal terstond herbenoembaar behoudens de voorzitter, secretaris en penningmeester die ten hoogste driemaal terstond herbenoembaar zijn. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid – op voorstel van het bestuur dan wel tenminste tien (10) leden te allen tijde schorsen of ontslaan indien zij daartoe redenen aanwezig acht, mits het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt en bij ontslagneming door het bestuurslid.
7. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
8. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen. Als het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures, zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de vacature(s).
9. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het huishoudelijk reglement geregeld.
10. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
11. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die na goedkeuring door het bestuur in de eerstvolgende vergadering door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

Taak en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot:
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
c. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
d. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
e. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te
boven gaat;
f. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
g. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken
van een aan de vereniging verleend (bank)krediet;
h. het aangaan van dadingen;
i. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van
conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft sub a, b, c en d bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden, danwel door derden tegen de vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub e tot en met i bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak waaronder vertegenwoordigingsbevoegdheid te doen uitvoeren door respectievelijk toe te kennen aan commissies of personen. Taak en werkwijze kunnen bij nader reglement worden geregeld.
Ten aanzien van de bestuurlijke bevoegdheden wordt dit geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
4. Over alles wat niet door de wet, statuten of (huishoudelijk)reglement is geregeld, beslist het bestuur.

Rekening en verantwoording

Artikel 11.
Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig juni.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een exploitatierekening over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en dient de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar in.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie bestaande uit twee (2) leden – die geen bestuurslid mogen zijn – tot onderzoek van de rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar. Een lid van de kascommissie mag ten hoogste twee (2) jaar achtereen deel uitmaken van de commissie.
De commissie brengt schriftelijk verslag aan de algemene vergadering uit.
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden worden nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Algemene vergaderingen

Artikel 12
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of indien tenminste vijf en twintig (25) leden daartoe – met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen – een schriftelijk verzoek via de secretaris aan het bestuur richten.
3. Ingeval van een verzoek als bedoeld in lid 2 van dit artikel is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 13.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

Toegang en stemrecht

Artikel 14.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en – behoudens het bepaalde in het tweede lid van artikel 7 – geschorste leden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

Voorzitterschap – notulen

Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen op de wijze als bedoeld in artikel 12 lid 3, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming

Artikel 16.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat de door vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.
2. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
3. Stemming over personen geschiedt in principe schriftelijk tenzij de vergadering unaniem met mondelinge stemming instemt. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats. Staken de stemmen opnieuw dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Statutenwijziging
Artikel 17.
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste veertien dagen tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging is vermeld.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland te Alkmaar.

Ontbinding

Artikel 18.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in lid 1 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de ledenaanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen acht weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere tot vereffenaars zijn aangewezen.
4. Het batig saldo na vereffening zal worden besteed aan een door de algemene vergadering aan te wijzen instelling of instellingen. Deze instelling(en) dient/dienen een doel te hebben dat zoveel mogelijk overeenstemt met het doel van de vereniging en dient/dienen in ieder geval een algemeen nut beogende instelling (ANBI) te zijn.
5. Het besluit tot ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient tevens te bevatten de datum van ontbinding, de namen van de vereffenaars en de naam van de in lid 4 van dit artikel bedoelde instelling(en).

(Huishoudelijk)reglement

Artikel 19.
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast en kan ook andere reglement(en) vaststellen.
2. Het (huishoudelijk)reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Wijzigingen op het huishoudelijk reglement zijn met onmiddellijke ingang van kracht, behoudens indien wijziging samenvalt met wijziging van de statuten. Indien de statuten en het huishoudelijk reglement gelijktijdig worden gewijzigd, dan is het huishoudelijk reglement van kracht op het moment dat de akte van wijziging van de statuten bij de notaris gepasseerd is.

Algemeen

Artikel 20
Waar in de statuten en/of reglementen wordt gesproken over schriftelijk of geschrift wordt daaronder mede verstaan het elektronisch berichten verkeer zoals onder andere elektronic mail.

Via de onderste link kunt u de statuten uploaden en in betere versie verkrijgen om te printen.